การส่งไก่ชนไทย ไปต่างประเทศ

การเลี้ยงไก่ชน สัตว์เศรษฐกิจที่มาแรงปัจจุบันนี้ เว้นเสียแต่ตลาดในประเทศแล้วยังมีตลาดเมืองนอกอีกด้วย ตลาดต่างแดนเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่เติบโตมากมาย

จากสถิติจำนวนของกรมปศุสัตว์ บอกว่า ปี คริสต์ศักราช1999 มีการส่งไก่ชนไทยไปยังประเทศอื่นๆตลอดทั้งปี รวม 3,628 ตัว( อาจไม่นับรวมที่เดินผ่านแถบชายแดน) เป็นค่ามากแค่ไหนก็จำต้องประมาณเอาเอง ประเทศที่ส่งไปนั้นจากรายงานของกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันแจ้งว่าเมื่อปี 1999 มีการส่งไก่ชนไทยไป อินโดนีเซีย ( 3,513 ตัว ) บรูไน ( 26 ตัว ) เขมร ( 20 ตัว ) อเมริกา (6 ตัว ) อื่นๆอีกมากมาย ผู้ค้ารายใหญ่คงจะไม่มีปัญหาสำหรับในการส่งออกหรือนำเข้า แม้กระนั้นรายใหม่รายย่อยหรือผู้พึงพอใจต้องการส่งไก่ไปขายประเทศนอก หรือสั่งไก่ชนจากต่างแดนเข้ามาบ้างนั้นคงจะจำเป็นต้องเรียนหาวิธีก่อน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ท่านคนอ่านก็เลยขอนำระเบียบปฏิบัติของกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการส่งสัตว์ไปยังประเทศอื่นๆ และก็การนำเข้ามาเสนอให้รู้กันเพื่อเป็นแถวทางสำหรับผู้พึงพอใจ

การปฏิบัติการล่วงหน้า
ผู้ขอนำสัตว์มีชีวิตไปยังประเทศใด ให้ติดต่อกับประเทศนั้นเพื่อขอรู้ข้อแม้ (Requirement) การนำสัตว์มีชีวิต เข้าประเทศนั้น ผู้ขอฯ นำข้อตกลง (Requirement) ที่ได้รับมาปรึกษาจากสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ระหว่างชาติประจำท่าออกที่ จะนำสัตว์ออก เพื่อข้าราชการสัตว์หมอจะได้ปฏิบัติงานพิจารณาโรคสัตว์ วิเคราะห์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และก็อื่นๆตามข้อตกลงที่ประเทศจุดหมายปลายทาง กำหนดให้ถูกเป็นระเบียบเรียบร้อยตามความต้องการของประเทศที่หมายนั้น ผู้ขอยื่นคำร้องขอนำสัตว์ออกนอกประเทศด้วยตัวเอง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนนำออก ตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์ระบุในด่านกักกันสัตว์ระหว่างชาติประจำท่าออกนั้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว แม้ไม่สามารถที่จะติดต่อด้วยตัวเองได้ ให้ทำหนังสือให้อำนาจพร้อม แบบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะแล้วก็ผู้รับมอบมาด้วย ในเรื่องที่สัตว์จะนำออกได้รับการฉีดยาคุ้มครองปกป้องโรคระบาด หรือได้รับการทดลองโรคระบาดแล้ว ให้ผู้ขอนำหลักฐานการฉีด วัคซีน หลักฐานการทดลองโรค มาแสดงประกอบขณะยื่นคำร้องต่อสัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์ เพื่อตรึกตรองอนุญาตนำออกแว่นแคว้นด้วย ผู้ขอนำสัตว์ออกนอกอาณาเขตเพื่อกิจการค้า ให้แนบสำเนาเอกสารสิทธิ์ค้าขายสัตว์ตามแบบฟอร์มของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งแนบ ใบแสดงราคาสัตว์มาด้วยทุกคราว ผู้ขอนำสัตว์ออกนอกราชอาราจักรจะต้องเขียนชื่ผู้ส่งออกและก็คนรับที่หมายเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกตรงกับเอกสารต่างๆโดยยิ่งไปกว่านั้นหนังสือเดินทางเพื่อข้าราชการใช้ประกอบสำหรับการใคร่ครวญผลิใบยืนยันสุขภาพสัตว์

การทำงานตอนนำออก
ข้าราชการสัตวแพทย์จะออกหนังสือเอกสารสิทธิ์นำออกฯ (แบบ ราชการ9) และก็ใบรับรองสุขภาพสัตว์ ( Health Certificate) ฉบับภาษา อังกฤษให้ผู้ขอนำสัตว์ออกนอกอาณาจักรทุกหน เพื่อผู้ขอนำไปแสดงต่อสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ (ท่าเข้า) ของประเทศจุดหมาย ผู้ขอนำออกจะต้องติดต่อข้าราชการสายการบิน หรือข้าราชการเรือผลิตภัณฑ์ แล้วก็ข้าราชการศุลกากรด้วยตัวเอง โดยนำเอกสารหนังสือใบ อนุญาต (แบบ ราชการ9) ของกรมปศุสัตว์ไปแสดง หัวหน้าสัตว์ออกนอกอาณาเขตจำต้องเสียค่าบริการเอกสารสิทธิ์นำออกฯ ตามที่ได้กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความลับพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช2499

กรรมวิธีส่งสัตว์เลี้ยงออกนอกอาณาจักร

ยื่นคำร้องขอส่งสัตว์ออก (แบบ ราชการ1/1)
ตรวจร่างกายสัตว์ก่อนที่จะมีการเดินทางไม่เกิน 2-3 วัน ด่าน ฯ
ผลิใบอนุญาตส่งสัตว์ออก (แบบ ราชการ9) พร้อมเอกสารรับประกันสุขภาพสัตว์ (HEALTH CERTIFICATE)
ข้อเสนอแนะ สำหรับการยื่นคำร้องขอส่งสัตว์ออกนอกอาณาเขต ต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

สำเนาหนังสือเดินทางผู้ครอบครองสัตว์ สำเนาบัตรประจำตัวผู้ดำเนินพิธีกรรมส่งออก
สำเนาใบสุทธิการฉีดยาคุ้มครองโรคพิษสุนัขบ้า (RABIES VACCINATION CERTIFICATE)
กรณีหมา แมว ส่งออก ถ้าหากเป็นนก หรือสัตว์ประเภทอื่น จะต้องมีเอกสารรับประกันการส่งออกจากกรมป่าไม้ หรือคำยินยอมให้ส่งออกได้จากข้าราชการด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานกรุงเทพฯ แล้วก็หรือมีเอกสาร CITES ควบคุม

การปฏิบัติการล่วงหน้า
ติดต่อ ซักถาม ขอคำปรึกษาพื้นฐานจากข้าราชการสัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์ระหว่างชาติประจำท่าเข้านั้น เพราะเหตุว่าสัตว์นำเข้าจำเป็นต้องผ่านการกักตรวจจากสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ระหว่างชาติในคอกกักกันสัตว์ของด่าน ถ้าหากผู้นำเข้ามุ่งหมายจะกักกันสัตว์ให้ข้าราชการสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ตรวจทานรองความเหมาะสมให้เป็นระเบียบก่อน

การยื่นคำร้องขอนำเข้าฯ ผู้ขอจำเป็นต้องทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันรวมทั้งน่าจะติดต่อด้วยตัวเอง โดยยื่นคำร้องเป็นหนังสือตามแบบที่กรมปศุสัตว์ระบุ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานบัตรประจำตัวมาด้วยทุกหน ในเรื่องที่ผู้ขอไม่อาจจะมาติดต่อด้วยตัวเองได้ ให้มีใบมอบฉันทะพร้อมสำเนาหลักฐานบัตรประจำตัว ผู้มอบฉันทะแนบมาด้วยทุกหน

กรมปศุสัตว์จะตรวจดูสถานการณ์โรคของประเทศต้นทางกระทั่งแน่ใจว่าไม่เป็นอันตรายจริง ก็เลยออกหนังสืออนุมัติในวิธีการ อนุญาตนำสัตว์เข้าอาณาจักรฉบับภาษาอังกฤษ (Import Permit) พร้อมตั้งเงื่อนไข (Requirement) การนำเข้าของสัตว์นั้น

ผู้ขอเมื่อได้รับเอกสารหนังสืออนุมัติในแนวทางอนุญาตนำเข้า ฉบับภาษาอังกฤษ (Import Permit) ของกรมปศุสัตว์แล้วให้นำส่งไปยังประเทศต้นทางโดยทันที เพื่อประเทศต้นทางจะได้ปฏิบัติให้ถูกตามข้อตกลง (Requirement) ที่กรมปศุสัตว์ระบุ (ข้อแม้ประกอบกิจการนำสัตว์เข้าประเทศของกรมปศุสัตว์ จะปรับปรุงแก้ไขเป็นประจำ เพื่อเป็นปัจจุบันนี้ รวมทั้งปกป้องไม่ให้โรคระบาดสัตว์ ทุกประเภทจากต่างแดนเข้ามายังเมืองไทย)

ผู้ขอจำต้องแจ้งข้าราชการสัตวแพทย์ในด่านกักกันสัตว์ระหว่างชาติประจำท่าเข้านั้นรู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนสัตว์เดินทางมาถึงเพื่อสัตวแพทย์ควบคุมรถบรรทุกสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ระบุ และก็ออกเอกสารใบแจ้ง อนุมัตินำเข้า (ราชการ6) ให้ผู้ขอนำไปติดต่อ ปฏิบัติงานทางพิธีการศุลกากรที่ด่านศุลกากรประจำท่าเข้านั้น สัตว์ที่นำเข้าจะต้องมีเอกสารใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) เป็นภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสัตวแพทย์รัฐบาลผู้มีอิทธิพลเต็มจากประเทศต้นทาง ถ้าหากเอกสารยืนยันเป็นภาษาอื่น ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็การันตีโดยข้าราชการของรัฐบาลประเทศต้นทาง หรือข้าราชการสถานที่ฑูตประเทศต้นทาง ประจำเมืองไทย ใบรับรองสุขภาพสัตว์จำเป็นต้องตรงตามข้อตกลงการนำเข้าที่เข้าทางกรมปศุสัตว์ระบุทุกอย่าง ถ้าหากมีใบรับรองสุขภาพสัตว์ไม่ตรงตาม ข้อจำกัดที่กรมปศุสัตว์ระบุ สัตว์นั้นจะไม่อนุญาตให้นำเข้าเมืองไทย สัตว์ที่นำเข้ามาทำประเภท ควรมีเอกสารใบรับรองชนิดประวัติความเป็นมา (Pedigree) แนบมาด้วยทุกคราว

ผู้นำเข้าจะต้องตระเตรียมสำเนาเอกสารแสดงราคาสัตว์ มอบให้ข้าราชการกรมปศุสัตว์เมื่อใดก็ตามนำเข้าแว่นแคว้น การทำงานตอนนำเข้า หัวหน้าสัตว์เข้าแว่นแคว้นที่ไม่ใช่สัตว์ชนิด หรือเป็นสัตว์ประเภทแม้กระนั้นไม่มีใบรับรองประเภทความเป็นมาสัตว์นำเข้าฯ ประกอบมา ผู้นำเข้าจำต้องเสียค่าบริการนำเข้าแว่นแคว้นที่ระบุในกฏกระทรวงฯ ที่ออกตามความลับพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช 2499 แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเสริมเติม พุทธศักราช 2542 เมื่อข้าราชการสัตว์หมอสำรวจเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แจ่มแจ้งให้ผู้ขอนำเข้า นำสัตว์ไปกักตรวจในสถานกักกันสัตว์ที่ระบุ

การปฏิบัติการข้างหลังการนำเข้า สัตว์จะถูกนำไปกักกันมองอาการในสถานกักกันสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ระบุ ในช่วงเวลาที่นักวิชาการสัตวแพทย์จะใคร่ครวญ เพื่อนักวิชาการสัตวแพทย์ เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างต่างๆจากสัตว์ไปตรวจทางห้องทดลองว่าปราศจากโรค รวมทั้งพ้นช่วงเวลาการกักกันแล้ว ก็เลยจะอนุญาตย้ายที่ ออกมาจากสถานกักกันสัตว์ได้ โดยข้าราชการสัตวแพทย์จะผลิใบอนุญาตนำเข้า (ราชการ 7) มอบให้ผู้นำเข้าไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีสัตว์เจ็บป่วย สัตว์ตาย ขณะเดินทางมาถึง หรือระหว่างกักกันมองอาการในสถานกักกันสัตว์ ผู้ครอบครองสัตว์จำต้องรีบแจ้งข้าราชการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์โดยทันที เพื่อข้าราชการจะได้ทำงานช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและก็ เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างส่งห้องทดลอง เพื่อพิสูจน์โรคถัดไป

ข่าวไก่ชนออนไลน์ 17-8-6502